Regulamin i Ogólne Warunki Najmu Samochodu Kempingowego

Regulamin i Ogólne Warunki Najmu Samochodu Kempingowego

Poniższe ustalenia i warunki obowiązują z chwilą zawarcia umowy, której przedmiotem jest najem Pojazdu określonego w umowie lub w rezerwacji pomiędzy Klientem – Użytkownikiem a wynajmującym, tj. firmą PHU FAMILY CAMP Adam Zdrowowicz 59-900 Zgorzelec, Tylice 132. Niniejsze warunki są integralną częścią umowy.

Ogólne warunki najmu samochodu kempingowego

1. Wynajem rozpoczyna się z chwilą przekazania Pojazdu Najemcy i podpisania protokołu zdawczoodbiorczego.
Od tego momentu ryzyko utraty ,uszkodzenia, zniszczenia Pojazdu przechodzi na Najemcę.

2. Kierowcą Pojazdu może być Najemca lub osoba przez niego wskazana i wpisana do Umowy Najmu. Kierujący samochodem musi mieć ukończone 26 lat oraz posiadać prawo jazdy kategorii B przynajmniej od 3 lat.

3. Najemca jest osobą odpowiedzialną za przestrzeganie wymagań stawianych przed kierowcą. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie wyrządzone szkody, zaniedbania w trakcie najmu oraz postępowanie niezgodne z niniejszymi warunkami.

4. Najpóźniej w dniu podpisania umowy Najemca przedkłada dokumenty niezbędne do podpisania Umowy Najmu tj. w przypadku osoby fizycznej – dwa aktualne dokumenty tożsamości ze zdjęciem (w tym jednym z nich musi być prawo jazdy) oraz ich kserokopię, w przypadku firm – kserokopię odpisu z KRS lub wypisu z EDG, oryginał upoważnienia do reprezentowania firmy oraz do wglądu dwa dokumenty tożsamości osoby upoważnionej oraz ich kserokopię.

Warunki ubezpieczenia

1. Samochód posiada obowiązujące prawem ubezpieczenie. Zakres ubezpieczenia, odpowiedzialność ubezpieczyciela, a także procedurę postępowania w razie zdarzenia objętego ubezpieczeniem szczegółowo określają przekazane przez Wynajmującego Ogólne Warunkach Ubezpieczenia.

2. Najemca/kierowca zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania Ogólnych Warunków Ubezpieczenia. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie straty powstałe z tego tytułu,
a w szczególności za sytuacje, gdy może to doprowadzić do odmowy wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela.

3. Z wyjątkiem szkód objętych ubezpieczeniem, Najemca odpowiada za szkodę
w pojeździe i jego wyposażeniu na podstawie protokołu zdawczoodbiorczego.

Warunki płatności, rezerwacja, zawarcie umowy

1. Opłata za wynajem Pojazdu ustalana jest na podstawie aktualnego cennika zamieszczonego na stronie internetowej www.familycamp.pl Wynajmującego, chyba że strony postanowią inaczej. Do kwoty najmu doliczana jest opłata serwisowa, która obejmuje: napełnienie jednej butli gazowej, przygotowanie i wyposażeni toalety chemicznej w specjalistyczny płyn i papier do toalety, uzupełnienie płynów eksploatacyjnych i wody, przegląd Pojazdu, mycie zewnętrzne, ozonowanie
i dezynfekcja oraz szkolenie z zakresu obsługi.

2. Koszty eksploatacyjne związane z korzystaniem z Pojazdu w okresie najmu, w tym koszty paliwa, koszty napraw uszkodzeń powstałych z winy Najemcy, uszkodzeń opon powstałych w czasie najmu, czyszczenia Pojazdu, mandatów, kar i innych opłat, ponosi Najemca.

3. Zamówienie Klienta jest wiążące z Wynajmującym dopiero po jego potwierdzeniu na piśmie w formie umowy, pod rygorem nieważności. Żadna inna forma potwierdzenia nie obowiązuje. Procedura najmu obejmuje:
a) złożenie przez Klienta zapytania o dostępność Pojazdu z podaniem daty wydania
i zwrotu Pojazdu, a także miejsca odbioru;
b) potwierdzenie przez Wynajmującego wolnego terminu, przedstawienie oferty;
c) wpłaty przez Klienta opłaty rezerwacyjnej w wysokości 30% całkowitych kosztów najmu, jednak nie mniej niż 1000PLN, opłatę rezerwacyjną należy wnieść w terminie
3 dni kalendarzowych od dnia otrzymania informacji o dostępności na konto Wynajmującego lub gotówką, chyba że Strony postanowią inaczej; brak wpłaty we wskazanym terminie, jest równoznaczne z odrzuceniem oferty i rezygnacją
z rezerwacji Pojazdu.
W celu podpisania umowy Najmu, Najemca w terminie 7 dni od dokonania opłaty rezerwacyjnej winien stawić się w siedzibie Wynajmującego oraz przedłożyć potwierdzenie uiszczenia opłaty rezerwacyjnej, dokumenty wymagane do sporządzenia umowy oraz dokumenty kierowcy/ów; dopuszcza się przesłanie umowy oraz potwierdzonych za zgodność z oryginałem dokumentów drogą elektroniczną lub pocztową.

4. Pozostała kwota wynikająca z umowy Najmu, musi zostać wpłacona na konto Wynajmującego lub gotówką na 14 dni przed rozpoczęciem okresu najmu, chyba, że strony postanowią inaczej. Brak wpłaty w dniu rozpoczęcia najmu jest równoznaczny z rezygnacją z najmu Pojazdu i wówczas opłata rezerwacyjna nie podlega zwrotowi.

5. Datą dokonania płatności jest data wpływu środków na konto Wynajmującego lub przekazania gotówki za pokwitowaniem.

6. Zmiana terminu najmu jest możliwa tylko i wyłącznie za zgodą Wynajmującego, po uzgodnieniu dostępności Pojazdu w nowym terminie.

7. Umowa najmu może zostać rozwiązana tylko na zasadzie odstąpienia przez Najemcę od umowy.

8. W przypadku odstąpienia od Umowy Najmu przez Najemcę, co pod rygorem nieważności wymaga formy pisemnej, Wynajmujący obciąża Najemcę kosztami:
– do 30 dni kalendarzowych przed ustaloną datą odbioru Pojazdu: 100% opłaty rezerwacyjnej;
– 29-15 dni kalendarzowych przed ustaloną datą odbioru Pojazdu: 50% całkowitej opłaty za najem;
– mniej niż 15 dni kalendarzowe przed ustaloną datą odbioru Pojazdu: 75% całkowitej opłaty za najem.

9. Za odstąpienie od umowy przez Najemcę uważane będzie również nieodebranie Pojazdu w ustalonym terminie, brak wpływu na konto lub wpłacenia gotówką opłaty za najem lub kaucji, a także odmowa przedłożenia niezbędnych dokumentów.

10. W przypadku odstąpienia od Umowy Najmu przez Wynajmującego, zobowiązuje się on do bezzwłocznego zwrotu wszystkich pobranych opłat.

Przekazanie i zdanie samochodu

1. Termin najmu jest określony w umowie Najmu. Wynajmujący oświadcza, iż okresy najmu dzielą się na sezony: wysoki, średni i niski i są określone w aktualnym cenniku.

2. Doba najmu rozpoczyna się o godz. 15.00, a kończy o godz. 11.00, chyba że Strony umowy postanowią inaczej.

3. Za samowolne przedłużenie terminu zwrotu Pojazdu, Najemca ponosi koszty kary umownej w wysokości 100zł netto za każdą rozpoczętą godzinę po upływie tego terminu oraz pokrywa wszelkie straty zaistniałe z tego powodu. Jeżeli Najemca nie zwróci Pojazdu do 6 godzin i nie skontaktuje się z Wynajmującym, ten może poinformować organy ścigania, co jednocześnie skutkuje całkowitą utratą kaucji. Jeżeli najemca zwróci Pojazd w terminie wcześniejszym niż wskazany w umowie Najmu, Wynajmujący nie jest zobowiązany do zwroty opłaty z tego tytułu.

4. Najemca jest zobowiązany do zwrotu Pojazdu w takim stanie, w jakim go otrzymał w najem, czysty i sprzątnięty, umyty wewnątrz, z opróżnionym zbiornikiem wody brudnej i opróżnioną toaletą chemiczną. W przeciwnym wypadku Najemca zostanie obciążony kosztem takiej usługi zgodnie z cennikiem Wynajmującego.

5. Najemca może wykupić dodatkowy pakiet serwisowy, który obejmuje: podstawowe sprzątanie wewnątrz Pojazdu, mycie wyposażenia, opróżnienie zbiorników i kasety WC, natomiast nie obejmuje prania tapicerki, chodników, dezynfekcji lodówki, udrażniania pozapychanych instalacji oraz innych specjalistycznych zabiegów czyszczących.

6. Pojazd zostaje przekazany Najemcy z pełnym bakiem paliwa i taki też musi zostać zwrócony, w przeciwnym wypadku zostanie naliczona opłata za uzupełnienie paliwa
w wysokości rynkowej ceny powiększone o koszty administracyjne w wysokości 100 zł, a kwota zostanie potrącona z kaucji. Najemca jest zobowiązany do tankowania Pojazdu na stacjach paliw renomowanych firm i zachowania potwierdzeń płatności na wypadek awarii silnika wskutek wadliwego paliwa. W przypadku niedotrzymania tego postanowienia Najemca może zostać pociągnięty do odpowiedzialności za powstałe uszkodzenia.

Kaucja

1. Najemca wpłaca Wynajmującemu kwotę w wysokości 5000 zł jako kaucję na zabezpieczenie wszelkich należności i roszczeń Wynajmującego w stosunku do Najemcy wynikających z umowy, a obejmujących m. in. kradzież Pojazdu, szkodę całkowitą, zgubienie/utratę kluczyków lub/i pilota do autoalarmu, tablic, dokumentów samochodu, uszkodzenie zewnątrz Pojazdu, uszkodzenie wewnątrz Pojazdu, nieterminowy zwrot Pojazdu, zwrot Pojazdu w stanie niezgodnym ze stanem wydanym, w tym braki, uszkodzenia wyposażenia oraz inne wskazane w umowie Najmu.

2. W kamperze obowiązuje całkowity zakaz palenia. Kara za nieprzestrzeganie wynosi 1000 zł.

3. Najemca zobowiązuje się do wpłacenia kaucji na konto Wynajmującego lub gotówką, najpóźniej w dniu odbioru samochodu. Zwrot kaucji następuje w terminie 7 dni od dnia zwrotu samochodu, jednakże nie wcześniej niż po uregulowaniu przez Najemcę wszystkich zobowiązań wynikających z Umowy Najmu.

4. Wynajmującemu przysługuje uprawnienie do potrącenia z Kaucji zobowiązań Najemcy powstałych w wykonaniu niniejszej umowy, w tym w szczególności zobowiązań powstałych w wyniku niewłaściwego wykonywania obowiązków nałożonych na Najemcę Umową Najmu, a niezapłaconych przez Najemcę najpóźniej w dniu zwrotu samochodu.

5. W sytuacji szkody całkowitej bądź kradzieży powstałej z winy Najemcy i/lub kierowcy lub/i pozostałych użytkowników, kaucja całkowicie przepada na rzecz Wynajmującego.

6. Jeśli wysokość zobowiązań wynikających z niniejszej umowy przewyższać będzie wysokość wpłaconej kaucji, Najemca zobowiązuje się do zapłaty pozostałej kwoty zobowiązania.

Odpowiedzialność Najemcy i ograniczenia w zakresie użytkowania

1. Za powstałe szkody w Pojeździe lub wyposażeniu odpowiedzialny jest Najemca. Najemca przyjmuje na siebie odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone przez kierowcę i pozostałych użytkowników. Dla ustalenia winy osób trzecich koniecznym jest protokół policji i imienne wskazanie sprawcy.

2. Najemca jest zobowiązany do pokrycia strat Wynajmującemu do następujących wysokości:
– kwotę 2500 zł netto w przypadku spowodowania przez kierującego wynajmowanym pojazdem szkody, w wyniku której zostanie wypłacone odszkodowanie
z ubezpieczenia OC posiadacza pojazdu wynajmowanego;
– kwotę 4000 zł netto, w przypadku szkody w wynajmowanym pojeździe zawinionej przez kierującego, w wyniku której Wynajmującemu przysługiwałoby odszkodowanie z ubezpieczenia Autocasco.

3. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność materialną za szkody wynikające
z niedbałości Najemcy w korzystaniu z Pojazdu albo braku dokumentów potwierdzających winę osób trzecich i samego zdarzenia albo w przypadku, gdy przyznane przez towarzystwo ubezpieczeń odszkodowanie nie pokrywa rzeczywistej straty Wynajmującego lub odmawia wypłaty odszkodowania wskutek naruszenia postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia, w tym za szkody:
– spowodowane umyślnie lub wskutek niedbalstwa,
– spowodowane podczas kierowania Pojazdem w stanie po użyciu alkoholu, środków odurzających lub innych;
– spowodowane przez kierowcę nieposiadającego uprawnień wymaganych prawem kraju zajścia wypadku lub gdy kierowca zbiegł z miejsca wypadku;
– gdy Pojazdu używano jako narzędzia przestępstwa;
– powstałe jako następstwo niewłaściwego użytkowania, załadowania, przewożenia;
– powstałe na skutek kradzieży Pojazdu, uszkodzenia jego części lub wyposażenia albo zabrania Pojazdu w celu krótkotrwałego użycia w przypadku gdy:
– kierujący wysiadł z Pojazdu pozostawiając wewnątrz bez należytego zabezpieczenia kluczyk lub/i dokumenty Pojazdu;
– kluczyk lub/i dokumenty Pojazdu nie zostały zabezpieczone z należytą starannością poza Pojazdem;
– po opuszczeniu Pojazdu i pozostawieniu go bez nadzoru kierującego lub pasażerów, nie dokonano zabezpieczenia Pojazdu w sposób przewidziany
w jego instrukcji, powstałe we wnętrzu Pojazdu lub jego wyposażeniu
(nie podlegają ubezpieczeniu szkody w zakresie umeblowania, akcesoriów, wyposażenia technicznego i dodatkowego i Najemca ponosi koszty tych szkód w pełnej wysokości);
– powstałe w wyniku respektowania wymiarów pojazdu ( długość , wysokość, szerokość ) a także powstałych w wyniku poruszania się na drogach i terenach nieutwardzonych lub udziału w zawodach / wyścigach, wyrządzone przez Najemcę/kierowcę wskutek kierowania Pojazdem wbrew przepisom ruchu drogowego obowiązującym w miejscu zdarzenia wywołującego szkodę , a także wszelkie opłaty, mandaty karne i inne, które zostały naliczone w czasie dysponowania pojazdem, chyba, że są one następstwem okoliczności, za które winę ponosi Wynajmujący;
– powstałych wskutek zatankowania przez Najemcę niewłaściwego paliwa; Najemca pokrywa pełne koszty m. in. holowania, naprawy samochodu, utraty gwarancji oraz inne; określenie takiego faktu może nastąpić po okresie zdania samochodu. Za szkody wymienione w pkt 3 Najemca odpowiada osobiście w pełnej wysokości.

4. W przypadku utraty przez Najemcę, niezależnie od okoliczności, kluczyków zostanie on obciążony kosztami wymiany zamków oraz przestoju samochodu. W przypadku utraty dowodu rejestracyjnego lub tablic, niezależnie od okoliczności, Najemca zostanie obciążony wszelkimi kosztami wynikłymi z wyrobienia nowych tablic
i dokumentów, jak również kosztami związanymi z postojem samochodu.

5. Najemca ponosi odpowiedzialność również za szkody wykryte po zwrocie Pojazdu nieujawnione w trakcie zwrotu Pojazdu; w takiej sytuacji Wynajmujący natychmiast powiadomi Najemcę i sporządzi notatkę, która będzie zawierać datę stwierdzenia szkody, opis szkód, okoliczności oraz dane osoby stwierdzającej.

6. Najemca podpisując umowę bierze pełną odpowiedzialność za szkody wynikające z pozostawienia rzeczy w samochodzie i ich utraty, jak też uszkodzeń Pojazdu będących tego skutkiem. Równocześnie zrzeka się wszelkich roszczeń w stosunku do Wynajmującego z tytułu powyższych zdarzeń.

7. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim
w związku z ruchem Pojazdu, chyba, że właściwe przepisy wyłączają odpowiedzialność Najemcy.

8. Najemca zobowiązany jest do regularnej kontroli Pojazdu i upewnienia się, iż spełnia on wszelkie warunki konieczne do bezpiecznej jazdy.

9. Dozwolone jest jedynie poruszanie się samochodem po terenie państw wskazanych w przekazanej Najemcy polisie ubezpieczenia i ogólnych warunkach ubezpieczenia tj. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i innych państw Europy za wyjątkiem Rosji, Białorusi, Ukrainy, Gruzji, Turcji, Mołdawii czy Albanii; wszelkie podróżowanie poza tymi terenami, a także na terenach objętych działaniami wojennymi, rozruchami i zamieszkami są bezwzględnie zabronione; w przypadku złamania zakazu Najemca zostanie obciążony karą w wysokości 5000zł oraz wszelkimi kosztami mającymi wystąpić z tytułu braku AC/OC; w przypadku zaistnienia szkody przewyższającej wskazaną kwotę, w tym szkody całkowitej lub kradzieżowej i odmowy wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela, Najemca ponosił będzie pełną odpowiedzialność materialną za te szkody.

10. Przewożenie samochodem zwierząt może odbywać się tylko po wcześniejszej akceptacji Wynajmującego, rozpatrywanej indywidualnie przed rozpoczęciem najmu.

11. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do przesunięcia przewidzianego w umowie terminu rozpoczęcia okresu najmu z uwagi na usterki techniczne mające wpływ na bezpieczeństwo jazdy bądź inne opóźnienia związane z wystąpieniem siły wyższej.
W przypadku przewidywanego opóźnienia przekraczającego 48 godzin, Najemca uprawniony jest do otrzymania zwrotu uiszczonych wpłat, a rezerwacja na Pojazd zostaje anulowana lub przesunięta. Najemcy nie przysługuje w takim przypadku żadne roszczenie odszkodowawcze w stosunku do Wynajmującego.

Postępowanie w przypadku awarii, wypadków, przeprowadzenia napraw

1. Samochód objęty jest ubezpieczeniem OC/AC. W razie awarii, kolizji, wypadku Najemca ma obowiązek powiadomienia o tym fakcie Wynajmującego, a dalsze postępowanie jest uzależnione od rodzaju uszkodzenia / awarii, a także innych okoliczności mających wpływ na ustalenie sprawcy i wypłatę odszkodowania.

2. W przypadku kradzieży lub uszkodzenia Pojazdu w wyniku włamania, kolizji, wypadku, Najemca zobowiązany jest do zgłoszenia tego faktu policji i uzyskania poświadczenia o przyjęciu zgłoszenia. Wszystkie szkody nie zgłoszone na policję Najemca będzie likwidował na własny koszt. Zgłoszenie powinno zawierać szczegóły zdarzenia, w tym wielkość i rodzaj uszkodzenia, nazwiska, adresy osób i numery rejestracyjne Pojazdów biorących udział w zdarzeniu, numery polis, dane świadków; komplet dokumentów winien być przekazany Wynajmującemu w dniu zwrotu Pojazdu, a dokumenty pisane w językach obcych – przetłumaczone.

3. Jeśli szkoda lub awaria nie ma wpływu na bezpieczeństwo jazdy ani na pogorszenie stanu technicznego Pojazdu, po uzyskaniu zgody Wynajmującego, Najemca może kontynuować jazdę.

4. W sytuacji kiedy szkoda lub awaria ma wpływ na bezpieczeństwo jazdy lub na pogorszenie stanu technicznego Pojazdu, Najemca nie może kontynuować jazdy,
a uszkodzenie powinno zostać usunięte w porozumieniu z Wynajmującym i po uzyskaniu jego zgody, w sposób gwarantujący bezpieczne podróżowanie i odpowiedni stan techniczny Pojazdu. Najemcy nie przysługuje w takim przypadku żadne roszczenie odszkodowawcze w stosunku do Wynajmującego.

5. W przypadku, gdy awaria (dotyczy awarii technicznej, nie zaś w szczególności kolizji/wypadku) powstała z winy Najemcy, ponosi on pełną odpowiedzialność za ten fakt, a Wynajmujący ma prawo dochodzić wszelkich odszkodowań za poniesione straty.

6. W przypadku wypadku ze skutkiem śmiertelnym Najemca upoważnia Wynajmującego do pobrania aktu zgonu w celu wypłaty świadczenia dobrowolnego ubezpieczenia NW (jeżeli takie ubezpieczenie samochód posiada). Wynajmujący
w pierwszej kolejności z wypłaconego świadczenia pokrywa koszty wynikające
z realizacji umowy, a pozostałą część przekaże spadkobiercom.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

1. Najemca wyraża niniejszym zgodę na przechowywanie i przetwarzanie jego danych osobowych zawartych w jakichkolwiek dokumentach składanych przez Najemcę Wynajmującemu.

2. Najemca wyraża zgodę na ujawnianie jego danych osobowych upoważnionym pracownikom i doradcom Wynajmującego, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, a także organom prowadzącym postępowanie cywilne i karne w związku z przedmiotem Najmu.

3. Do rozstrzygania sporów jest sąd właściwy dla Wynajmującego.

Oświadczenie najemcy

Najemca oświadcza, że zapoznał się z treścią i otrzymał Ogólne Warunki Najmu Samochodu Kempingowego oraz że do treści nie wnosi zastrzeżeń i akceptuje warunki najmu samochodu kempingowego.

Klauzula informacyjna RODO
Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 RODO) informuję, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PHU Family Camp Adam Zdrowowicz z siedzibą w: Tylice 132, 59-900 Zgorzelec

2) Jeśli ma Pani/Pana pytania związane przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych proszę o kontakt pod numerem tel.: 508342812 lub e-mail: [email protected]

3) Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu: realizacji umowy na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres zapytania ofertowego lub realizacji zawartej umowy, a po rozwiązaniu umowy przez okres konieczny dla zabezpieczenia dochodzenia ewentualnych roszczeń, oraz spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, a w przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych lub złożenia sprzeciwu – do momentu odpowiednio wycofania zgody lub złożenia sprzeciwu. W sytuacji w której przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie przepisów prawa, dane będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów szczególnych;

5) Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

6) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie Pan/Pani danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

7) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale wymagane w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe lub zawarcia i realizacji umowy zaś ich niepodanie będzie powodem odstąpienia od zawartej umowy lub brakiem udzielonej odpowiedzi;

8) Pana/Pani dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (elektroniczny) oraz w formie fizycznej (papierowej).

9) Strona internetowa www.familycamp-zgorzelec.pl ma charakter informacyjny, przedstawia zakres oferty.

10) Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.

Umowa najmu pojazdu kempingowego
Umowa najmu pojazdu kempingowego